Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

qwert
06:18
5821 1245
Reposted fromillidan illidan viairmelin irmelin
qwert
06:17
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin

June 26 2015

qwert
14:55
0171 24d8 500
qwert
14:54
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz viasalami salami
qwert
14:54
qwert
14:54
Reposted fromphilipp philipp viaIseeU IseeU
14:54
7072 44dd 500
qwert
14:54
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viainsanedreamer insanedreamer
qwert
14:54
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
qwert
14:53
1420 a5c6
Reposted frommartynkowa martynkowa viatilde tilde
qwert
14:53
8017 8f6f 500
Reposted frompeper peper viatilde tilde
qwert
14:53
3710 7be0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagicautumn magicautumn
qwert
14:52
qwert
14:52
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
qwert
14:52
3638 ba59
Reposted frompeper peper viatake-care take-care
qwert
14:52
4930 90c4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawrazliwa wrazliwa
qwert
14:52
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatake-care take-care
qwert
14:51
qwert
14:51
0069 daa0
"Nie wiem dlaczego ludzie mówią, ze cuda się nie zdarzają, przecież Ty się zdarzyłeś."

- Piotr Adamczyk
qwert
14:51
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl